امکان دانلود رایگان فایل پایان نامه ها (در ازای معاوضه پایان نامه)

- دانلود تز - در مقاطع مختلف :پایان نامه کارشناسی ارشد- پایان نامه دکتری

امکان دانلود رایگان فایل پایان نامه ها (در ازای معاوضه پایان نامه)

- دانلود تز - در مقاطع مختلف :پایان نامه کارشناسی ارشد- پایان نامه دکتری

6f/2 (34550)

شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳ ق.ظ

6f/2 (34550)

فرستنده الکتریکی کلی

فرستنده های f-m اصلی توسط شرکت الکتریکی ژنرال ساخته شد که مدل f-m مستقیم بکار رفته در سیستم کنترل فرکانسی اتوماتیک الکتریکی منظم مشابه با موارد مورد بحث در رابطه با فرستنده CBS بود. سیستم تکثیر f-m در این فرستنده های اصلی برای تکثیر کلی فرکانسی 9 از دو سه راهه استفاده می کند. در فرستنده ها شرکت الکتریکی ژنرال یک سیستم کاملاً متفاوت بکار گرفت. از شبکه اصلاح فرکانس صوتی اصلی p-m تکی معادل با f-m تکی ساخته شده است. روش دستیابی مقدار ابتدایی انحراف فاز جدید است. در این فرستنده ها تیوپ phasitron معروف بعنوان تعدیل کننده استفاده می شود وکار فرستنده بر اساس این تیوپ است. قبل از اینکه سیستم تعدیل کننده و محرک کامل را تحلیل کنیم، بیایید ابتدا تیوپ Phasitron را مطالعه کنید و ببینیم که چطور کار می کند.

تیوپ GE Phasitron

تیوپ Phasitron به ما این امکان را می دهد که انحرافات فاز پهن، معادل با انحراف فرکانس پیک حدود 175 دور، از یک منبع کنترل کننده کریستال حدود kc 200 را بدست آوریم. تیوپ خودش تقریباً یک ساختار پیچیده شده است تا آن اندازه که تیوپ های الکتریکی منظم مربوط شده اند.

تقریباً بیشتر متعلق به دسته تیوپ پرتو کاتدی نسبت به سایر مدل ها است، اگرچه اندازه آن در مقایسه کوچکتر است. دید تصویری برش تیوپ phasition در شکل 19-4 نشان داده شده است.

در حالی که یک دید برشی فنی تری از المنت های عملکردی همواره با نمودار تسهیل شده از المنت های جریان فراهم می کند تا زمانی که سیم کشی شود. در شکل 19-4 کلیه بخشهای نشان داده شده بخش های فیزیکی را تعریف می کند، به استثنای دیسک الکترونیکی با جریان ثابت الکترونهای صادر شده از کاتد و متمرکز شده بر آند شماره 1 تشکیل می شود.

نمودار طراحی تیوپ phasitron در شکل 20-4 با ولتاژهای اجرایی خاص نشان دهنده هر الکترود ارائه شده است.

ولتاژ هیتر در 3/6 ولت است. زمانی که ولتاژهای اجرایی خاص نظیر آنهایی که در شکل های 19-4 یا 20-14 ارائه شده با تیوپ بکار برده می شود. الکترونها کم کم شروع به دور شدن از کاتد می کنند و به سمت دو آند می روند.

بدون اینکه هیچ ولتاژ f – r داخلی با تیوپ بکار رفته باشد، الکترودهای متمرکز جریان الکترون ها را منظم می کنند که از کاتد دور شوند تا حدی که آن ها در سبک شعاعی جریان دارند و مربوط به دیسک الکترونیکی نازک، شکل صفحه صاف، می باشد. در بالا و پایین این دیسک سیستم انحراف است. با روی دیسک الکترون طرح خنثی سیستم منحرف ساز وجود دارد و در زیر دیسک شبکه منحرف ساز وجود دارد. 36 سیستم منحرف ساز و جود دار، تا حدی که هر سیم پیچیده می شود بهم متصل می شود، 3 شبکه با 12 سیم متصل در هر مودر بوجود می آید . تمام شبکه های منحرف ساز و شبکه خنثی پتانسیل های d-c بکار برده می شود. بنابراین منحرف ساز خنثی به عنوان منبع پتانسیل مرجع برای سایر شبکه های منحرف ساز باقی می ماند. ولتا r-f یک ولتاژ سه – فاز می باشد و از منبع کنترل کننده کریستال بدست می آید. این ولتاژ در سراسر یک فاز جدا کننده شبکه که ولتاژهای r-f را بوجود می آورد که با هر گروه شبکه منحرف ساز 120 درجه خارج از فاز با هر مورد دیگر بکار برده می شود عبور می کند. برای روند اجرایی معمول، مقدار ولتاژ r-f تقریباً باید rms 35 ولت باشد که این میزان بین شبکه منحرف ساز طرح خنثی اندازه گیری می شود. این ولتاژ 3 فاز همانطوریکه با شبکه های منحرف ساز بکار برده می شود دیسک الکترون منحرف می شود تا حدی که لبه خارجی دیسک در یک شکل سینوسی مطابق با شکل 21-4، بوجود آید. به عبارت دیگر، یک میدان الکتروستاتیک بین صفحه منحرف ساز خنثی و شبکه های منحرف ساز وجود دارد، به خاطر عملکرد این ولتاژهای 3 فاز. این میدان الکتروستاتیک، به دلیل عملکرد منحرف سازی شبکه های منحرف ساز، دیسک الکتریکی صاف را در فرمی که در شکل 21-4 وجود دارد، از شکل می اندازد. میدان الکتروستایکی اثری را بوجود می آورد، مثل اینکه با دیسک الکترون از شکل افتاده سینوسی ظاهر می شود. بخش صاف شده این گروه اولین نیز در شکل 22-4 نشان داده شده است. سوراخ های پانچ شده چیده می شوند تا در خطی با لبه سینوسی دیسک الکترونیکی باشد.

آند شماره 1 به کاتد و آند شماره 2 نزدیک تر است که الکترود استوانه هیچ سوراخ ایجاد شده است ندارد، مستقیماً در پشت آند شماره 1 واقع شده است، همانطوریکه در شکل 19-4 مشاهده می شود.

زمانی که ولتاژهای 3- فاز r-f با شبکه های منحرف ساز بکار برده شود، ریسک الکترونی از شکل می افتد، و لبه دیسک به شکل سینوسی در می آید. بیایید اکنون به شکل 2-2-4 رجوع کنیم. این نمودار با موج سینوسی خط ممتد یک تصویری از بخش آند شماره 1 در این لحظه نشان می دهد، زمانی که دیسک می چرخد با آند شماره 1 در یک خط قرار می گیرد تا حدی که نیمه هادی بالایی هیچ سینوسی بخش دیسک از 12 سوراخ بالایی آند عبور می کنند و نیمه های پایین تر موج سینوسی در سراسر 12 سوراخ آند عبور می کند. تحت این شرایط این الکترون که دیسک الکترونیکی را شکل می دهند عملاً تمام آنها در سوراخ های آند اول عبور می کنند و بنابراین به آند دوم به طور مستقیم در پشت آن ضربه می زنند. در این زمان، ماکسیمم جریان جاری با آند شماره 2 و می نیمم جریان جاری با آند شماره 1 وجود دارد. در صورتی که دیسک الکترونی با سیکل تنها یک و نیم موج سینوسی بچرخد، این وضعیت به طور کامل بر می گردد. در شکل 22-4 نشان داده شد، که موج سینوسی نقطه چین دیسک الکترونی لبه سیکل یک و نیم r-f دوم را نشان می دهد. بکرار نشان می دهد که الکترونهای تشکیل دهنده دیسک دیگر از سوراخ ها در آند شماره 1 عبور نمی کند اما بیشتر آن ها بر آند شماره 1 اثر می گذارد و خیلی کم به آند شماره 2 می رسد. تحت این شرایط، جریان در آند شماره 1 جاری می شود ماکسیمم است و جریانی که در آند شماره 2 جاری می شود می نیمم است.

برای زمان بین این دو لحظه جریان در یک آند کاهش می یابد در حالی که در این دیگری افزایش می یابد و بعد از اینکه آنها به ماکسیمم کاهش و افزایش شان برسند، وضعیت به حالت خودش بر می گردد. جریانی که در یک آند کاهش می یابد اکنون شروع به افزایش می یابد و جریانی که در یک آند افزایش می یابد اکنون کم کم شروع به افزایش می کند.

جریان تنظیم شده رفت و برگشتی به آند phasitron متصل شده است مطابق 19-4 جریان با فرکانس کریستال تنظیم می شود و، به خاطر اینکه در انتهای جریان به آند متصل می شود، این جریان به وسیله کلکسیون دوره ای الکترونها با دو آند موجود است. بنابراین به نظر می رسد که جریان رفت و برگشتی خروجی متصل به آندها در فرکانس کریستالی گرفته شده است اما، به خاطر جریانات آندها، تحریک در زمان خاص و رابطه فاز وجود دارد. با این جریان رفت و برگشت جفت شده یک جریان تنظیم شده تکی است که بعنوان جریان ورودی برای اولین تیوپ بکار برده می شود.

اکنون به بخش مهم رسیدیم که در آن تعدیل فاز توسط سیگنال صوتی بوجود می آید.

اطراف خارج پاکت شیشه ای phasitron پیچیده شده کوئل تعدیل کننده است که سولنوئید پیچ داده شده است. بخشی از این کوئل در دید برش شکل 19-4 دیده می شود. این کوئل تعدیل کننده، با استفاده از انحراف الکترومغناطیسی، فاز دیسک الکترونی را تعدیل می کند. با سیگنال تکی شنیداری ورودی با کوئل تعدیل کننده بکار برده می شود، یک میدان مغناطیسی توسط این کوئل تنظیم می شود و این کوئل تنظیم می شود تا حدی که میدان مغناطیسی متناسب با صفحه دیسک الکترونی باشد به خاطر این میدان مغناطیسی، الکترون ها با نیروی مواجه می شوند تا حدی که چین های سینوسی دیسک یک اتصال موازی فاز را در مسیر مستقیم مطابق با سیگنال تعدیل شده شنیداری تجربه می کند. به عبارت دیگر، سیگنال تعدیل می شود، به دلیل اینکه در یک سرعت شنیداری متفاوت است، فاز از سبد موج سینوسی دیسک الکترون در افزایش و کاهش حرکت مطابق با وضعیت مثبت و منفی سیگنال شنیداری تغییر می کند. میدان مغناطیسی به واسطه کوئل مربوطه به وجود می آید، به دلیل مواد مغناطیسی که الکترونهای متمرکز شده دومی بوجود آمده است، تا وضعیت باریک تیوپ در لبه شبکه های منحرف ساز، فعالیت انتقال موازی فاز مناسب بر دیسک الکترون سپس در مناطق سوراخ های، ایجاد شده آند اول بوجود می آید، شکل 23-4. بنابراین الکترود متمرکز شده دومی دو هدف بکار می گیرد- تمرکز الکتروستاتیک دیسک الکترون و تمرکز مغناطیسی- الکترود میدان مغناطیسی شنیداری.

به خاطر این که دیسک الکترونی اکنون در فاز تغییر کرده است طبق میدان مغناطیسی شنیداری، سیگنال خروجی فرکانس نوسان ساز از phasitron ، که با مالتیپلرها جفت شده، نیز در فاز مطابق با سیگنال شنیداری تغییر می کند. بنابراین، ما سیستمی از فاز مستقیم تعدیل کننده یک سیگنال فرکانس بالااست. برای داشتن سیگنال خروجی از فرکانس phasitron بصورت کارآمد تعدیل شده است، امپدانس کوئل تعدیل کننده عملاً یک مقاومت خالص بر رنج کامل فرکانسهای شنیداری با سیکل 50 تا 15.000 است. با افزایش فرکانس شنیداری، مقاومت نیز افزایش می یابد، در مورد جریان جاری در سراسر کوئل کاهش رخ می دهد. بنابراین، با افزایش فرکانس شنیداری، میدان مغناطیسی کاهش می یابد، به دلیل کاهش در جریان، بنابراین اثر فرکانس معکوس مورد نظر را ارائه می کند. که مشابه با اثر به شبکه اصلاح فرکانس شنیداری در فرستنده Armstrong است.

با تمام این تدارکات، تعدیل تیوپ phasitron با سیگنال شنیداری، اثر تند کردن و کند کردن چرخش دیسک الکترونی را دارد، در طول لبه آن(شکل 23-4) که در سیگنال خروجی f-m بدست می آید. اهمیت این تیوپ phasitron ارائه اتصالات موازی فاز معادل با سیگنال f-m است که دارای انحرافات پیک به بلندی 175 سیکل است. به خاطر این انحراف گسترده تنها یک مقدار کمی از تکثیر در مقایسه با سایر سیستم های f-m موجود مورد نیاز است. این مقدار اتصال کوتاه فاز برای این انحراف فرکانس پیک سیکل – 175 لازم است که فراتر از مقدار مجاز توزیع همگن نمی رود. این توزیع همگن فرکانس شنیداری برای کلیه فرکانس ها از 50 تا 15.000 سیکل کمتر از rms 5/1 % است.

واحدهای تکثیر کننده و محرک

یک نمودار بلوک از واحد محرک فرستنده 6E در شکل 24-4 نشان داده شده است. این بخش از سیستم شامل a-f ، r-f در ورود شبکه 3- فاز با تیوپ phasitron را تغذیه می کند.

همچنین ورودی شنیداری در سراسر دو تقویت کننده a-f عبور می کند، قبل از اینکه در سراسر کوئل تعدیل کننده اثر بگذارد، خروجی تیوپ phasitron، سیگنال f-m، به سری های هفت تکثیر کننده دارای تکثیر دهنده های کلی معادل 432 خورانده می شود. اولین سه تکثیر کننده دوبلرهایی با استفاده از GSJ7 دریافت کننده این مدل تیوپها هستند و بنابراین یک تکثیر از یا 8 بدست می آید. دو تکثیر کننده بعدی سه برابر کننده هستند، بنابراین از تیوپ های 6SJ7 استفاده می کند و تکثیر دهنده آنها است یا 9 است. از خروجی با دوبله کننده اولی 6SJ7 با خروجی سوبله کننده 6SJ7 آخرین کل ضریب یا 72 است. دو تکثیر کننده آخر یک دوبله کننده و یک سوبله کننده است، که ضریب یا 6 را بوجود می آورد و کل ضریب یا 432 می شود.

ا ین تکثیر(ضرب) از یک توپ استفاده می کند که از مرحله تقویت کننده نیرویی که دنبال کننده آن است گرفته می شود تا مقدار کم نیروی مورد نیاز برای راندن تیوپ سوبله بکار برده می شود.

برای تعدیل 100% از، سیگنال خروجی f-m دارای انحراف پیک kc 75 است.

این بدان معنی است که نیاز به دارد که در تیوپ phasitron رخ می دهد و باید دقیقاً معادل با ماکسیمم انحراف فرکانس پیک مجاز تقسیم شده به مقدار کلی تکثیر باشد.

بنابراین معادل با 6/173 سیکل است که بدین معنی است که انحراف فرکانس پیک خروجی از تیوپ phasitron معادل با 6/173 سیکل است. ضرب تکی این انحراف فرکانس در علائم منفی و مثبت کنار مرحله های خاص مشخص شده است.

در صورتی که سیگنال f-m ورودی فرکانس mc 2/97 برای فرستادن در نظر گرفته شده باشد، فرکانس نوسان ساز باید معادل یا دقیقاً باشد. در شکل 24-4 همراه با افزایش خاص فرکانس بعنوان سیگنالی عبوری در مراحل تکثیر متفاوت ارائه شد ه است. بدلیل این که باند f-m جدید بین 88 و cm 108 است، فرکانس کریستال باید بین یا و یا باشد.

نمودار طراحی نوسان ساز کریستال و جریان phasitron در شکل 25-4 نشان داده شده است. نوسان ساز کریستال از الکترون calpittsجفت شده با نوع کاتد، شبکه کنترل و شبکه صفحه که نبودن بخش نوسان ساز کریستالی تیوپ 6SJ7 عمل می کند است.

در این لحظه، شبکه صفحه به عنوان آند نوساز عمل می کند و الکترون جفت شده در بین این آند و صفحه تیوپ 6SJ7 رخ می دهد. خروجی دوم 6SJ7 ، یک تقویت کننده r-f، فرستنده تنظیم شده جفت با شبکه 3- فاز تقسیم شده است. خروجی از این شبکه با سه شبکه منحرف ساز تیوپ phisitron بکار برده می شود. این شبکه های منحرف ساز، منحرف ساز طرح خنثی، و تمرکز بر الکترون ها همه در منبع B آن ها در سراسر شبکه جدا شده ولتاژ خاص شامل چهار مقاومت ثابت و چهار پتانسیل منبع دریافت می شود این پتانسیل منبع ها تنظیم می شوند تا حدی که مقدار دقیق ولتاژ منبع B با این الکترودهای Phasitron برای عملکرد مناسب تیوپ استفاده می شود.


برای مشاهده مطالب دیگر کلیک کنید
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۲۹
postag postag

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی